Статут

Рисунок1

1. Загальні положення
1.1. Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу (далі – дошкільний заклад) № 10 «Попелюшка» організовано для дітей віком від двох до шести років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 58032, м.Чернівці, б.Г.Сталінграда, буд. 4-В, тел. 7-67-14.
1.3. Дошкільний заклад заснований на власності територіальної громади міста Чернівці. Засновник – Чернівецька міська рада (далі – Засновник).
Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та цим Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

з
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються правочинами, що укладені між ними.
2. Комплектування дошкільного закладу
2.1. Заклад розрахований на 220 місць.
2.2. Групи комплектуються за одновіковими ознаками.
2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку та санаторні.
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.
2.5 .Комплектація груп дітьми здійснюється відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.
2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
• медичну довідку про стан здоров’я дитини;
• медичну довідку про епідеміологічне оточення;
• свідоцтво про народження дитини;
• документи для встановлення батьківської плати (при необхідності);
• путівку управління освіти міської ради.
2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).
2.8. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
2.9. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово
повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не
менш як за 10 календарних днів.
2.10. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний
патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти
дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або
розумового розвитку, але не відвідують дошкільних навчальних закладів, та
надання консультаційної допомоги сім’ї.
Діти, які перебувають під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.
3. Режим роботи дошкільного закладу
3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, 4 групи – 12 годин.
Вихідні дні – субота, неділя, святкові.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
• початок роботи – 800
• закінчення роботи – 1830.
3.3. Управління освіти міської ради за поданням керівника дошкільного навчального закладу може при необхідності вносити зміни в режим роботи окремих груп.

4.Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти Чернівецької міської ради.
План роботи закладу на оздоровчий період погоджується міською територіальною санітарно-епідеміологічною службою.
4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмою «Малятко», затвердженою Міністерством освіти і науки України.
4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:
> художньо-естетичний
> інтелектуального розвитку

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі
5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснює управління освіти міської ради згідно з рішеннями тендерної комісії щодо переліку постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини, а також здійснює контроль за наявністю документів, які свідчать про походження продуктів харчування і їх якість.
5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.
6.Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі
5.4. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу (старші медсестри), та спеціально закріпленими лікарями управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.
5.5. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
5.6. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники (вихователі-методисти, вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, інструктори з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти), медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у праці для учасників начально-виховного процесу встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені Міністерством освіти і науки України, Законом України «Про освіту», іншими органами місцевої виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та цим Статутом.

7.3Права дитини у сфері дошкільної освіти:
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.

7.4.Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
• своєчасно вносити плату за харчування в дошкільному закладі у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
• слідкувати за станом здоров’я дитини.

7.5.На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством- України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.Педагогічні працівники мають право:
• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
• брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• на захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.9.Педагогічні та медичні працівники (старші медсестри) приймаються на роботу до дошкільного закладу управлінням освіти міської ради, інші працівники – завідуючим дошкільного закладу.

7.10.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11.Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди згідно «Переліку необхідних
лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002р. № 280.

7.12.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом
8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його Засновником та управлінням освіти міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади начальником управління освіти міської ради за погодженням міського голови. При призначенні на посаду із завідуючим укладається контракт.
Керівник дошкільного закладу:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсЯгу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає правочини з юридичними та фізичними особами;
• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи інженерно-технічних працівників та навчально-допоміжний персонал дошкільного закладу;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розклад за погодженням із управлінням освіти міської ради;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового .розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• вносить пропозиції до управління освіти міської ради щодо змін в режимі роботи та мережі груп дошкільного навчального закладу;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
– Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
Педагогічна рада закладу:
• розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 62 чоловік, батьків – 300 чоловік.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
• приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
• обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності дошкільного закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради призначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада (у складі 5-7 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
• сприяння зміцненню матеріально-технічної, “культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
• сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
• сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
• організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально- виховного процесу.

9. Майно дошкільного закладу

9.1. Майно дошкільного закладу складають основні фонди (приміщення, обладнання, тощо, а також інші цінності), вартість яких відображається на самостійному балансі управління освіти.

9.2. Майно дошкільного закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Чернівців і закріплене за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, дошкільний заклад володіє, розпоряджається та користується закріпленим за ним Засновником (уповноваженим ним Органом) майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Засновника,- органа уповноваженого Засновником в порядку, передбаченим чинним законодавством України та цим Статутом.

9.3. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами та несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

9.4. Відчуження основних фондів дошкільного закладу здійснюється за рішенням Засновника та уповноваженого ним органу.

9.5. Рішенням IX сесії Чернівецької міської ради І скликання від 25 січня 1992 року № 253 дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 9429 кв.м, де розміщуються ігрові та спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо.

10. Фінансово-господарська діяльність
10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється на основі кошторису. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
• міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
• батьків або осіб, які їх замінюють;
• добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із Засновником має право:
• придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність за формою 85-К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.
Бухгалтерський облік за рішенням Засновника здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти міської ради.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Засновником та управлінням освіти міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється Засновником дошкільного закладу.

12.Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного навчального закладу приймає Засновник.
Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням суду комісією, призначеною цим органом. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним навчальним закладом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного навчального закладу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновникові.

12.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного навчального закладу переходять до правонаступників, відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

12.4. Ліквідація дошкільного навчального закладу відбувається у формі позбавлення його статусу закладу освіти, статусу юридичної особи відповідним органом виконавчої влади або Засновником. Ліквідація або реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

12.5. При реорганізації чи ліквідації дошкільного навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Зміни №___

до Статуту дошкільного навчального закладу №10 „Попелюшка” комбінованого типу,
що знаходиться у комунальній власності територіальної громади М.Чернівців

Пункт 1.5 Статуту дошкільного навчального закладу №10 „Попелюшка” комбінованого типу, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади М.Чернівців, викласти в такій редакції:
Дошкільний навчальний заклад№10 „Попелюшка” комбінованого типу , що знаходиться у комунальній власності територіальної громади М.Чернівців (скорочена назва — ДНЗ №10 М.Чернівців), є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами. Може мати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, самостійний баланс. Зміни до Статуту вносяться
в порядку, встановленому для його реєстрації.
Пункт 10.4 Статуту дошкільного навчального закладу №10 „Попелюшка” комбінованого типу, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Чернівців, викласти в такій редакції:
Порядок ведення діловодства в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. Бухгалтерський облік за рішенням засновника здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію.

Погоджено на зборах трудового колективу ДНЗ №10 м.Черніців
18 вересня 2009 р.
Протокол № 1
Завідуюча ДНЗ О.Орлецька

Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту, ЗАТВЕРДЖЕНО
затвердженого рішенням Рішення міської ради VI скликання
міської ради V скликання від 20.12.2006 р. №196, 31.10.2012 № 633
із змінами та доповненнями,
внесеними рішенням від 24.09.2009 р.№1075

Зміни
до Статуту дошкільного навчального
закладу №10 «Попелюшка» комбінованого типу,
що знаходиться у комунальній власності
територіальної громади м.Чернівців

Пункт 2.6 Розділу 2 Статуту дошкільного навчального закладу №10 «Попелюшка» комбінованого типу, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Чернівців, затвердженого рішенням міської ради
V скликання від 20.12.2006 р. №196 із змінами, внесеними рішенням міської ради IV скликання від 24.09.2009 р., №1075 викласти в такій редакції:
«Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, за умови перебування на електронному обліку».
Пункт 4.5. Розділу 4 Статуту дошкільного навчального закладу №10 «Попелюшка» комбінованого типу, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Чернівців, затвердженого рішенням міської ради
V скликання від 20.12.2006 р. №196 із змінами, внесеними рішенням міської ради IV скликання від 24.09.2009 р., №1075 викласти в такій редакції:
«Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *