Інклюзивна освіта у ДНЗ

unnamedНаразі в нашій державі відбувається реформування і модернізація освіти. Одним з глобальних чинників цього процесу є цивілізаційні процеси, пов’язані з еволюційним розвитком людства та зміною ставлення до осіб з особливими освітніми потребами.

Зважаючи на це, реформування освіти в Україні сьогодні пов’язують із задоволенням освітніх потреб, інтересів і реалізацією потенційних можливостей розвитку особистості кожного члена суспільства, зокрема громадян з інвалідністю та особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.

 

Закон України «Про освіту» 2017 рік.

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.
Стаття 20. Інклюзивне навчання
2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.
4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.
Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

Основи організації інклюзивної освіти

СУЧАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ВСІХ ДІТЕЙ. ВКЛЮЧЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗМІНЮЄ ПЕРЕДУСІМ УСТАНОВКИ ПЕДАГОГІВ НА РОЗУМІННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА ВРАХУВАННЯ ЇХНІХ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ В НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНІЙ РОБОТІ. ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ НЕМОЖЛИВО НІВЕЛЮВАТИ, ТОМУ ПОТРІБНО ЗМІНЮВАТИ ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГРУПІ ЗАДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ВСІХ ДІТЕЙ В ГРУПІ.
З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОГО ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР, ЩО ВІДПОВІДАТИМЕ ЇЇ ПОТРЕБАМ І МОЖЛИВОСТЯМ, В СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПЕРЕДБАЧЕНА ТАКА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ, ЯК ІНКЛЮЗИВНА. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ОЗНАЧАЄ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ, ЗАСВОЄННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ РАЗОМ З УСІМА ОДНОЛІТКАМИ ГРУПИ. ТОМУ ЗАГАЛЬНОЮ МЕТОЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ОСВІТОЮ Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ І ВЧАННЯ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ. ЗАВДАННЯМИ ТАКОГО ЗАКЛАДУ Є:
– СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ВСІХ ДІТЕЙ;
– СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКЕ СПРИЯЄ ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ОСОБЛИВОЇ ДИТИНИ;
– ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО ТОВАРИСТВА ДІТЕЙ, БАТЬКІВ, ПЕРСОНАЛУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– СТВОРЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ, ЦЕНТРОВАНОЇ НА ПОТРЕБАХ ДИТИНИ ТА СІМ’Ї.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ:
– ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ;
– ЄДНОСТІ СЕНСОРНОГО (БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ЧУТТЄВИЙ ДОСВІД ДИТИНИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ), МОВЛЕННЄВОГО (ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ), ЛІНГВІСТИЧНОГО (ЗАСВОЄННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ), КОМУНІКАТИВНОГО (ВКЛЮЧЕННЯ ДІТЕЙ У РІЗНІ ФОРМИ СПІЛКУВАННЯ) РОЗВИТКУ;
– ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ДИТИНИ;
– МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ (ОСВІТА ДИТИНИ З ПСИХОФІЗИЧНИМ РУШЕННЯМ ВИМАГАЄ КОМПЛЕКСНОГО, МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ЇЇ ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ);
– ВАРІАТИВНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ;
– АКТИВНОГО ВКЛЮЧЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВСІХ ЙОГО УЧАСНИКІВ: ДІТЕЙ, БАТЬКІВ І ФАХІВЦІВ;
– ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ З РОДИНОЮ, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТАКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗУСТРІЧІ З БАТЬКАМИ, БЕСІДИ, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ІНФОРМАЦІЙНУ ПІДТРИМКУ, СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ЗАПИТІВ СІМ’Ї, ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО КОРЕКЦІЙНО- РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ, ОРГАНІЗАЦІЮ ЗУСТРІЧЕЙ З ФАХІВЦЯМИ ТОЩО)Є

/Files/images/nklyuzya/ІНКЛЮЗІЯ.png

/Files/images/nklyuzya/1531138410.png

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *